APPLICATION FORM

ข้อมูลส่วนตัว
รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว
พี่น้องร่วมบิดา-มารดาเดียวกันคนที่1 :
พี่น้องร่วมบิดา-มารดาเดียวกันคนที่2 :
พี่น้องร่วมบิดา-มารดาเดียวกันคนที่3 :
ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษา :
วิทยาลัย/อาชีวศึกษา :
ปริญญาตรี :
สูงกว่าปริญญาตรี :
ความสามารถอื่นๆ

ด้านภาษาอังกฤษ :

พิมพ์ดีด :

คำ/นาที
คำ/นาที

ขับรถยนต์ :

บุคคลอ้างอิง
กรุณาระบุบุคคลที่ไม่ใช่ ญาติ ที่สามารถรับรองความประพฤติของท่านได้
กรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อที่
หลักฐานการสมัครงาน
สำเนาหลักฐานทางการศีกษา, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร, Resume, ใบผ่านงาน / ฝึกงาน / Certificate (ถ้ามี)
(doc, pdf, zip, jpg) Maximum size 2 MB