Banner Services

การบริหารสินค้าคงคลังที่ดีสามารถควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย รวมถึงสร้างเสริมศักยภาพในการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ศูนย์กระจายสินค้าศาลายา จึงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาวิธีการบริหารการจัดเก็บและจัดจ่ายสินค้า รวมทั้งการควบคุมตรวจสอบจำนวนและคุณภาพ

Read more ...

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ทุกธุรกิจต่างพยายามที่จะขยายการดำเนินงานเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้รวดเร็วและง่ายขึ้น ลูกค้าย่อมคาดหวังว่าผู้ผลิตจะสามารถส่งมอบสินค้าได้รวดเร็วขึ้นเช่นเดียวกัน "ศูนย์กระจายสินค้าศาลายา"

Read more ...

มีสินค้ารองรับการสั่งซื้อจากลูกค้าเสมอ ข้อมูลถูกต้องแม่นยำ บริการฉับไว เป็นกันเอง สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า มีสินค้ารองรับการสั่งซื้อจากลูกค้าเสมอ ข้อมูลถูกต้องแม่นยำ บริการฉับไว เป็นกันเอง สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า มีสินค้ารองรับการสั่งซื้อจากลูกค้าเสมอ ข้อมูลถูกต้องแม่นยำ บริการฉับไว เป็นกันเอง

Read more ...