Banner Investors

การประชุมผู้ถือหุ้น

 

รายการ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า  
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น  
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า  
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   
หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ