Banner Investors

ข้อมูลนักลงทุน

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการใช้คืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

 

สรุปข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

ผลประกอบการปี  ประเภทปันผล อัตราการจ่าย หน่วย วันที่จ่ายปันผล
2559 เงินปันผล 0.035 บาท 26 พ.ค.60
2558 เงินปันผล 0.03 บาท 27 พ.ค.59
2557 เงินปันผล 0.06 บาท 22 พ.ค.58
2556 เงินปันผล 0.10 บาท 20 พ.ค.57
2555 เงินปันผล 0.11 บาท 23 พ.ค.56
2554 เงินปันผล 0.10 บาท 21 พ.ค.55
2553 เงินปันผล 0.11 บาท 20 พ.ค.54