Banner Investors

ข้อมูลนักลงทุน

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 (XM)

 

 รายชื่อจำนวนหุ้นสัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 นางกนกกร แทนไกรศร 112,400,000 28.08
2 นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ 102,815,733 25.68
3 นายศุภจักร ไตรรัตโนภาส 80,000,000 19.98
4 นายจักรพันธุ์ วชิรพงศ์ 11,982,600 2.99
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,990,700 2.00
6 นางสาวแคทรียา บีเวอร์ 4,845,900 1.21
7 นายชัยวัฒน์ เครือชะเอม 3,434,600 0.86
8 DBS BANK LTD. 3,000,000 0.75
9 นายสมชาย อภิชาติสถาพร 2,991,900 0.75
10 นางสาวสุภารัตน์ สง่าเมือง 2,403,200 0.60