Banner Investors

ข้อมูลทางการเงิน

รายการ รายงานของผู้สอบบัญชี งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินประจำไตรมาส 3/2560
งบการเงินประจำไตรมาส 2/2560
งบการเงินประจำไตรมาส 1/2560
งบการเงินประจำปี 2559
งบการเงินประจำไตรมาส 3/2559
งบการเงินประจำไตรมาส 2/2559
งบการเงินประจำไตรมาส 1/2559
งบการเงินประจำปี 2558
งบการเงินประจำไตรมาส 3/2558
งบการเงินประจำไตรมาส 2/2558
งบการเงินประจำไตรมาส 1/2558
งบการเงินประจำปี 2557
งบการเงินประจำไตรมาส 3/2557
งบการเงินประจำไตรมาส 2/2557
งบการเงินประจำไตรมาส 1/2557