Banner About Us


เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ในปี 2559 ธุรกิจหลักของบริษทัทยังคงมียอดขายทรงตัว เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ โดยรวมยังชะลอตัวต่อเนื่อง แม้ว่าบริษัทจะสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด รวมถึงบริษัทสามารถบริหารต้นทุนได้ดีกว่าปีก่อนหน้าก็ตาม สำหรับบริษัท พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบิ้ล แพคเกจจิ้ง จำกัด (“PFP”) ในปี 2559 มีผลประกอบการขาดทุน เนื่องจากบริษัทมีนโยบายผลิตสินค้าคุณภาพสูง เพื่อรองรับคำสั่งซื้อใหม่ ๆ จึงส่งผลให้มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สูง ในขณะที่ยังไม่สามารถผลิตในปริมาณที่มากได้ เช่นเดียวกับ บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด (“SPPM”) บริษัทย่อยของบริษัทอีกแห่งหนึ่ง มีผลประกอบการที่ขาดทุนเช่นกัน เนื่องมาจากยังอยู่ระหว่างการเตรียมการดำเนินการผลิต ซึ่งในปลายไตรมาส 4/2559 บริษัทเริ่มดำเนินการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าแล้ว

สำหรับปี 2560 บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจกระจายสินค้าและการเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะที่มีคุณภาพและการให้บริการที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้า รวมทั้งจะรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากขึ้นภายใต้กลยุทธ์การดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การสรรหาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเข้ามาจัดจำหน่าย การให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารใคร่ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนให้บริษัทดำเนินธุรกิจและเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งตลอดมา รวมทั้งการทุ่มเทแรงกายแรงใจของพนักงานทุกระดับสนับสนุนให้กิจการของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด โดยบริษัทขอให้คำมั่นว่า บริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ ยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาลควบคู่ไปกับการเป็นกลไกที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อผลักดันให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป