Banner About Us

บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมผลิตสปริง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นต้น รวมทั้งวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้าง โดยบริษัทให้ความสำคัญในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก ผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัท จัดจำหน่ายสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ดังต่อไปนี้

1) ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอุตสาหกรรม แบ่งเป็น

ก) ทองแดงและทองเหลืองชนิดแผ่นและม้วน ท่อทองเหลือง และอุปกรณ์ (Copper and Brass)

ข) ลวดสเตนเลสและลวดเหล็ก (Stainless Steel and Steel Wire)

ค) อะลูมิเนียมชนิดแผ่นและม้วน (Aluminium)

ง) อะลูมิเนียมชนิดม้วนเกรดพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมหลังคา (Aluminium Coil for Roofing) จ) สเตนเลสชนิดแผ่นและม้วน (Stainless Steel)

2) ผลิตภัณฑ์วัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้าง แบ่งเป็น

ก) ท่อทองแดงและอุปกรณ์ (Copper Tube and Fitting)

ข) ฉนวนยางป้องกันความร้อน (Insulation)

ค) วัสดุอื่นๆ ได้แก่ ท่อส่งลม อุปกรณ์ติดตั้ง เป็นต้น ง) อะลูมิเนียมชีททำหลังคารีดลอน (Aluminium Roof Sheet)

จ) ลวดเชื่อมเหล็กและลวดเชื่อมสเตนเลส (Welding Consumables)

บริษัทมีคลังสินค้าจำนวน 4 แห่ง ตั้งอยู่ที่ 1) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และ 3) ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นที่เก็บรวบรวมสินค้าและยังเป็นศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทด้วย