Banner Services

 

Responsive image
"คลังสินค้าศาลายา นครปฐม"

     การบริหารสินค้าคงคลังที่ดีสามารถควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย รวมถึงสร้างเสริมศักยภาพในการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ศูนย์กระจายสินค้าศาลายา จึงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาวิธีการบริหารการจัดเก็บและจัดจ่ายสินค้า รวมทั้งการควบคุมตรวจสอบจำนวนและคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าภายในคลังมีจำนวนครบถ้วนถูกต้อง และคุณภาพที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ

 

     โดยการนำแนวคิดเรื่อง Key Performance Indicator มาประยุกต์ใช้ เพื่อวัดผลการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนการทำงานที่สำคัญ และมีระบบ tracking status คอยตรวจติดตามเพื่อ monitor สถานะความสำเร็จของปริมาณเสมอ ตลอดทุกวันการทำงาน รวมไปถึงการนำเครื่องมือที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย จัดจ่าย และชั่งตวงน้ำหนักสินค้า

Responsive image
"คลังสินค้าชลบุรี"
Responsive image
"คลังสินค้าสินโลหะ สมุทรปราการ"

 

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

  • จัดจ่ายสินค้าสำเร็จตรงตามกำหนด
  • สินค้าครบถ้วนถูกต้องตรงตามรายการที่สั่ง
  • สินค้าอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์ คุณภาพถูกต้อง ตรงตามความต้องการ