Banner Services

 

     ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ทุกธุรกิจต่างพยายามที่จะขยายการดำเนินงานเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้รวดเร็วและง่ายขึ้น ลูกค้าย่อมคาดหวังว่าผู้ผลิตจะสามารถส่งมอบสินค้าได้รวดเร็วขึ้นเช่นเดียวกัน "ศูนย์กระจายสินค้าศาลายา" จึงมุ่งมั่นที่จะจัดการระบบบริการจัดส่งสินค้าให้ตรงตามเวลาและสถานที่ ด้วยคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐาน จำนวนครบถ้วนตรงตามการสั่งซื้อของลูกค้า โดยทีมงานและระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

  • การจัดส่งตรงตามเวลาและสถานที่
  • สินค้าครบถ้วน สะอาด และจัดวางเรียบร้อย
  • ความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ
  • ความปลอดภัยของสินค้าในการจัดส่งและการรับประกัน
  • ความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง ทั้งในด้านต้นทุนและเวลา