Banner Knowledge

 

Responsive image

     คุณชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมงานสวัสดีปีใหม่ 2556 สืบสานวัฒนธรรมไทย 4 ภาคกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีนายสมชัย สวัสดีผล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีคุณณัฐา อินทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขนส่ง เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนร้านอาหาร เพื่อจัดเลี้ยงพนักงานภายในงานดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556

  

 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image