Banner Knowledge

ประเภทของโลหะ : โลหะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
1. FERROUS คือโลหะประเภทเหล็ก (Fe) หรือมีส่วนผสมของเหล็กเป็นส่วนใหญ่ 
2. NON-FERROUS คือโลหะประเภทที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนผสมหลัก

 

ประเภทของโลหะ : โลหะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. FERROUS คือโลหะประเภทเหล็ก (Fe) หรือมีส่วนผสมของเหล็กเป็นส่วนใหญ่

2. NON-FERROUS คือโลหะประเภทที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนผสมหลัก

- โลหะบริสุทธิ์ (PURE)  คือโลหะที่มีส่วนของเนื้อโลหะชนิดเดียว ไม่ต่ำกว่า 99 %.

- โลหะผสม (Alloy)  คือโลหะที่มีส่วนผสมของโลหะตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป โดยไม่มีส่วนผสมของโลหะชนิดใด ชนิดหนึ่งมากกว่า 99%

 

การผลิตโลหะเป็นรูปพรรณต่าง ๆ

1. การหลอม/หล่อ (CASTING) 

2. การรีด (ROLLING) 

2.1. การรีดร้อน (HOT ROLLING)

2.2. การรีดเย็น (COLD ROLLING) 

3. การอัดขึ้นรูป (EXTRUSION) 

4. การดึงขึ้นรูป (COLD DRAWING) 3

 

คุณสมบัติเชิงกล (MECHANICAL PROPERTY)

คุณสมบัติเชิงกลของโลหะมีความสำคัญมากในการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับชิ้นงาน

ที่ต้องการ โดยมีรายละเอียดที่พึงพิจารณาดังนี้

1. ค่าความแข็ง (HARDNESS)

2. ค่าแรงดีด (TENSILE STRENGTH)

3. ค่าความสามารถในการยืดตัว (ELONGATION)

4. ขนาดของเซลล์ (GRAIN SIZE)

***** โดยปกติค่าความแข็งกับค่าแรงดีด จะมี ค่าผกผัน กับค่าความสามารถในการยืดตัวกับขนาด

ของเซลล์

ค่าความถ่วงจำเพาะ (ทองเหลือง) = 0.00000832  ค่าความถ่วงจำเพาะ ( ทองแดง ) = 0.00000896