Banner Knowledge

ในระบบปรับอากาศมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดประกอบเข้าด้วยกันจึงเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบ และมีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน มีหลักง่าย ๆ เพื่อช่วยในการเลือกผลิตภัณฑ์มาใช้กับระบบปรับอากาศ


1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาใช้ในงานออกแบบและติดตั้งในระบบปรับอากาศ จะต้องมีคุณภาพสูง และมีความเหมาะสมกับงานนั้น ๆ เช่น การเลือกประเภทท่อทองแดงจะต้องใช้แบบ Hard draw TYPE L สำหรับงานที่ต้องการความเรียบร้อย แข็งแรงเป็นพิเศษ หรืออาจเลือกใช้ Soft draw TYPE L สำหรับงานทั่วไป โดยจะไม่เลือกใช้ท่อ TYPE M ในงานระบบปรับอากาศของหน่วยงานราชการเลย บางสินค้าจะต้องมองถึงเรื่องการติดไฟหรือลุกลามของไฟด้วย

 

2. อายุของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่พิจารณาใช้จะคำนึงถึงอายุการใช้งานด้วย เพื่อป้องกันการหมดอายุระหว่างใช้งาน คือ จะต้องเปลี่ยนให้การใช้งานมีประสิทธิภาพเท่าเดิม เช่น ฉนวน ในงานระบบปรับอากาศ ระบบท่อลม โดยทั่วไปก็จะพิจารณาเลือกใช้ฉนวนใยแก้วปิดทับตัวฟอล์ยอลูมิเนียม ในบางกรณีก็จะพิจารณาเลือกใช้ฉนวน Closed Cell มาเป็นฉนวนหุ้มท่อลมแทน เพื่อความคงทนและสะอาด

 

3. ราคาของผลิตภัณฑ์ ราคาจะต้องยุติธรรม โดยสามารถเทียบกับราคาสินค้าในหลาย ๆ ผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ จะพิจารณาจากข้ออื่น ๆ ประกอบด้วย

 

4. ความพร้อมและครบถ้วนของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จะต้องมีครบถ้วน เพื่อการใช้งานไม่ใช่มีบางขนาด แต่ไม่มีบางขนาด ทำให้การใช้งานไม่สะดวกจะต้องจัดหาหลาย ๆ ยี่ห้อมารวมกัน สินค้าจะต้องจัดหาจัดส่งได้รวดเร็ว ไม่ต้องรอเวลานานเกินไป ชิ้นส่วนข้อต่อจะต้องมีครบถ้วนด้วย

 

5. การติดตั้ง ข้อนี้เกี่ยวข้องกับข้ออื่น ๆ คือ คุณภาพและอายุการใช้งาน อีกทั้งความพร้อมของผลิตภัณฑ์ ถ้าครบถ้วนแล้ว การติดตั้งก็จะทำได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว ทำให้การปฏิบัติงานไม่ติดขัด

 

6. เป็นผลิตภัณฑ์ของไทย ข้อนี้ถือว่าสำคัญ เพราะเป็นการส่งเสริมสินค้าของไทยเอง และยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมของไทยอย่างครบวงจรด้วย ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนไทยเองก็จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

7. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากลและมาตรฐาน สมอ.ของไทยรับรองไว้จะดีมาก โดยแต่ละผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านการทดสอบ โดยสถาบันมาตรฐาน ไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ มีความแข็งแรงเพียงพอ มีความยืดหยุ่นดี ไม่ยุบสลายโดยง่าย

 

8. การสนับสนุนหลังการขาย เป็นข้อที่สำคัญมาก ในกรณีที่เกิดข้อสงสัย? หรือปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะต้องสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้โดยเร็วไว ไม่บิดพริ้ว หลบเลี่ยงการมาแก้ปัญหา และมีการสนับสนุนด้านเทคนิค ได้แก่ การใช้ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมเพรียง มีการจัดอบรม สัมมนาด้านผลิตภัณฑ์แสดงความก้าวหน้า หรือวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์

 

9. การพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ดีจะต้องมีการทำ Research and Development เพื่อศึกษาปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ก้าวทันโลก

 

10. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์จะต้องไม่ทำลายสภาวะแวดล้อมของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันมีปัญหาเรื่องโลกร้อน และการย่อยสลายของเคษวัสดุ

 

ทั้งหมดนี้เป็นเทคนิคให้ทุกท่านเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับระบบงานปรับอากาศครับ