Banner News & Event

ห้องข่าว

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ชื่อ
02/03/2561คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
02/03/2561แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
02/03/2561การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
02/03/2561สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
05/02/2561แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
08/01/2561รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
20/11/2560แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2561
14/11/2560คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
14/11/2560สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
24/10/2560เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
15/08/2560แจ้งรายการเกี่ยวโยงกัน
15/08/2560คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
15/08/2560สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
18/07/2560รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 (แก้ไข)
18/07/2560รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
01/06/2560แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
31/05/2560แจ้งการให้สัตยาบันรายการเกี่ยวโยงกัน (แก้ไข2)
31/05/2560แจ้งการให้สัตยาบันรายการเกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)
30/05/2560แจ้งการให้สัตยาบันรายการเกี่ยวโยงกัน
22/05/2560แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
30/05/2560สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15/05/2560แจ้งการส่งงบการเงินล่าช้า
08/05/2560การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว๊บไซต์บริษัท
02/05/2560แจ้งปรับเปลี่ยนวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2560
03/05/2560แจ้งการไม่ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) PPM-W1
28/04/2560แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
12/04/2560เพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
31/03/2560แจ้งความคืบหน้าการลงทุนธุรกิจก่อตั้งและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
24/03/2560การเผยแพร่รายงานประจำปี 2560 ทางเว๊บไซต์บริษัท
22/03/2560การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ทางเว๊บไซต์ของบริษัท
20/03/2560แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 ครั้งที่ 7 (ครั้งสุดท้าย)
20/03/2560แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 ครั้งที่ 7 (ครั้งสุดท้าย)
28/02/2560คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
28/02/2560สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28/02/2560แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560, และการจ่ายเงินปันผล
28/02/2560แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการ
24/02/2560แจ้งกรรมการลาออก
26/01/2560รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
20/01/2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเยี่ยมชมกิจการ
20/01/2560การเซ็นสัญญาบันทึกข้อตกลงกับ Pacific Star Energy Co.,Ltd. (ประเทศกัมพูชา) (แก้ไข)
19/01/2560การเซ็นสัญญาร่วมกับ Pacific Star Energy Co.,Ltd. (ประเทศกัมพูชา)
18/01/2560เชิญผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit)
16/01/2560แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2560 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
12/01/2560หุ้นเพิ่มทุนของ PPM เริ่มซื้อขายวันที่ 12 มกราคม 2560
04/01/2560แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
23/12/2559หุ้นเพิ่มทุนของ PPM เริ่มซื้อขายวันที่ 26 ธันวาคม 2559
19/12/2559แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
15/12/2559แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 ครั้งที่ 6
14/12/2559การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แก้ไขครั้งที่ 3)
13/12/2559การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แก้ไข)
13/12/2559การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด
02/12/2559การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท
02/12/2559แจ้งวันหยุดประเพณี ประจำปี 2560
17/11/2559แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (แก้ไข)
16/11/2559แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
11/11/2559คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559 (แก้ไข)
11/11/2559สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) (แก้ไข)
10/11/2559สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
10/11/2559คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
10/11/2559แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเลขานุการบริษัท
01/11/2559การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ทางเว๊บไซต์ของบริษัท
19/10/2559สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แก้ไขครั้งที่ 4)
19/10/2559การเพิ่มทุนจดทะเบียน การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดและการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (แก้ไขครั้งที่6)
14/10/2559F24-1 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
14/10/2559แจ้งมติแต่งตั้งรักษาการประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
07/10/2559ชี้แจงกรณี สำนักงาน ก.ล.ต.แจ้งการพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท
07/10/2559ชี้แจง Trading Alert List
03/10/2559การเพิ่มทุนจดทะเบียน การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดและการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (แก้ไขครั้งที่5)
03/10/2559การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
03/10/2559การเพิ่มทุนจดทะเบียน การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดและการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (แก้ไขครั้งที่4)
30/09/2559สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แก้ไขครั้งที่ 3)
30/09/2559การเพิ่มทุนจดทะเบียน การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดและการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (แก้ไขครั้งที่3)
30/09/2559สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แก้ไขครั้งที่ 2)
30/09/2559การเพิ่มทุนจดทะเบียน การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดและการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (แก้ไขครั้งที่2)
29/09/2559การเพิ่มทุนจดทะเบียน การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดและการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (แก้ไขครั้งที่1)
29/09/2559สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
29/09/2559การเพิ่มทุนจดทะเบียน การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดและการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
16/08/2559คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559 (แก้ไข)
15/08/2559สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
04/07/2559แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
15/06/2559แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 ครั้งที่ 5
02/06/2559การปรับอัตราการใช้สิทธิของ "PPM-W1"
02/06/2559แจ้งการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PPM-W1 (กรณีเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ)_แก้ไขครั้งที่ 4
02/06/2559แจ้งการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PPM-W1 (กรณีเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ)_แก้ไข
27/05/2559แจ้งการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PPM-W1 (กรณีเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ)_แก้ไข
27/05/2559การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ "PPM" และการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของ "PPM-W1"
27/05/2559แจ้งการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PPM-W1 (กรณีเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ)
27/05/2559การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์
16/05/2559การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
16/05/2559คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
13/05/2559สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
05/10/2559การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท
03/05/2559แจ้งการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PPM-W1
28/04/2559แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
04/04/2559การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
14/08/2558การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
14/08/2558สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14/08/2558คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
07/07/2558การลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนเพิ่มเติม (แก้ไข)
06/07/2558การลงทุนในธุรกิจพลังงานเพิ่มเติม (เพิ่ม Template)
03/07/2558การลงทุนในธุรกิจพลังงานเพิ่มเติม
02/07/2558แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
15/06/2558แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 ครั้งที่ 3
20/05/2558แจ้งกรรมการบริษัทลาออก
15/05/2558คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
15/05/2558สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
06/05/2558การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัท
24/04/2558แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558
23/03/2558การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
25/02/2558คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557
25/02/2558กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล
25/02/2558สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28/01/2558หุ้นเพิ่มทุนของ PPM เริ่มซื้อขายวันที่ 29 มกราคม 2558
27/01/2558แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
27/01/2558รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
27/01/2558แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
05/01/2558แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
15/12/2557แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 ครั้งที่ 2
02/12/2557แจ้งวันหยุดประจำปี 2558
14/11/2557สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14/11/2557แจ้งความคืบหน้าโครงการร่วมทุนจัดตั้งโรงงานผลิตโซลาร์เซลล์
14/11/2557การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
14/11/2557คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557
07/11/2557ชี้แจง Trading Alert List
07/11/2557Trading Alert List Information
01/10/2557การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
24/09/2557แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน
28/08/2557ชี้แจงข้อเท็จจริงข่าวเกี่ยวกับบริษัทในหนังสือพิมพ์ทันหุ้น ฉบับวันที่ 28 สิงหาคม 2557
14/08/2557สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14/08/2557คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557
02/07/2557รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 (ใช้สิทธิครั้งที่ 1)
13/06/2557แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 ครั้งที่ 1
06/06/2557ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า: PPM-W1 เริ่มซื้อขาย 9 มิถุนายน 2557
06/06/2557แก้ไขข้อกำหนดสิทธิฯ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 ข้อ 14.1
26/05/2557แบบรายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ (PPM-W1)
15/05/2557สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15/05/2557คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557
02/05/2557การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บนเว็บไซต์ของบริษัท
22/04/2557แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
03/04/2557แก้ไขข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ในส่วนของค่าสอบบัญชีของบริษัท หน้า 7)
24/03/2557การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
28/02/2557ขอนำส่งงบการเงินประจำปี 2556 (ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมหมายเหตุประกอบงบการเงิน)
26/02/2557สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26/02/2557ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2556
26/02/2557การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
26/02/2557คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556
10/01/2557แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท